0356000123

Các mẫu Opt-in form của Landing Page

Xây dựng Phong phú loại hình Opt-In Form để tối đa hoá các chuyển đổi của bạn trong Trang của bạn

Sử dụng nền tảng tạo landing page movan, bạn không còn phải dựa vào một cách nữa để tạo ra các khách hàng tiềm năng và bạn không còn cần nhiều plugin (có thể xung đột với nhau). Đó là giải pháp xây dựng danh sách tất cả trong một mà bạn đang chờ đợi.

1.Sticky-Ribbon

2.Slide-In

3.Scroll Mat

4. Screen Filler Overlay

5.Popup Lightbox

6. Opt-In Widget

7. In-Line Forms

8. Multiple Choice Forms

9. Khóa/ ẩn nội dung

10. 2-Step Opt-In Form